ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Performance Checker | PGMP 

Please wait...

Rated Company Form

ตารางการประเมินระบบการจัดการธุรกิจโดยรวม (System)

เกณฑ์ระดับคะแนน : 4 - ดี, 3 - ปานกลาง, 2-พอใช้, 1 - ควรปรับปรุง

ลำดับ ด้านการจัดการ Sub.No. หัวข้อประเมิน ระดับคะแนน
1 2 3 4

การประเมินผลประกอบการ (Performance) โดยการเปรียบเทียบปีล่าสุดกับปีที่ผ่านมา

วิธีการประเมิน 1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลประกอบการทั้ง 5 ด้าน เพื่อประเมินระดับคะแนน 2. ใส่ระดับคะแนนลงไปในช่องคะแนนทั้ง 5 หัวข้อ

ลำดับ หัวข้อผลประกอบการ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน
1 2 3 4